katolickie centrum edukacji młodzieży "kana"

Celem działalności Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych.
Cele Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Ponadto, Centrum może realizować cele statutowe na rzecz dzieci i osób dorosłych. W realizacji swoich celów statutowych kieruje się nauczaniem Kościoła.
Fundusze Centrum pochodzą z darowizn, dotacji otrzymywanych od krajowych i zagranicznych instytucji oraz przedsiębiorstw (państwowych, społecznych, wyznaniowych, prywatnych), ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskanych z odpłatnej działalności statutowej. Funduszami Centrum zarządza dyrektor Centrum w ramach budżetu zatwierdzonego przez Zarząd. Dyrektor Centrum składa przynajmniej raz w roku sprawozdanie finansowe ekonomowi Diecezji tarnowskiej z realizacji budżetu.
W sprawach wykraczających poza zakres praw i obowiązków dyrektora Centrum do ważności każdej czynności rodzącej skutki prawne i majątkowe oraz do składania oświadczeń woli istotnej dla Centrum konieczne jest występowanie Dyrektora Centrum wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu. Osoby te działają z upoważnienia Biskupa Tarnowskiego.

Swoje zadania Centrum realizuje poprzez:

 • Organizowanie szkoleń oraz kursów dokształcających
 • Pomoc edukacyjną i pedagogiczno-psychologiczną dla młodzieży ze środowisk patologicznych
 • Realizacje programów w dziedzinie profilaktyki u młodzieży, w tym m. in.: organizacja półkolonii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
 • Organizowanie warsztatów ekologicznych; Szkolenie animatorów w pracy z młodzieżą
 • Organizowanie imprez naukowych i społeczno-kulturalnych, w tym: konkursów plastycznych i wiedzy, wystaw i wernisaży, seminariów, prowadzenie działalności promocyjnej dzieł artystycznych, wykładów z różnych dziedzin
 • Prowadzenie aktywnej pracy wychowawczo - oświatowej z młodzieżą pochodzącą z rodzin rozbitych oraz młodzieżą zdemoralizowaną
 • Realizację programów edukacyjnych, warsztatów integrująco – aktywizujących dla Seniorów
 • Wystawianie zaświadczeń o ukończeniu kursów i innych przedsięwzięć animowanych przez Centrum
 • Pomoc edukacyjną i pedagogiczno-psychologiczną dla młodzieży ze środowisk patologicznych; Pomoc edukacyjną i pedagogiczno-psychologiczną dla młodzieży niepełnosprawnej
 • Współdziałanie w zakresie bieżącej działalności oraz wymiany doświadczeń z lokalnymi samorządami

nasz zespół

ks. dr Jan Siedlarz

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Poremba

Członek Zarządu

-

Dyrektor

mgr Małgorzata Niemiec

Główny Księgowy

mgr inż. Dominika Potocka - Bogusławska

Asystent Dyrektora

mgr Joanna Hejmej

Koordynator projektów

Wolontariusze

Nauczyciele, lektorzy, studenci, uczniowie

historia "kany"

 • Powstaje "KANA"

  Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" zostało erygowane dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 4 listopada 2003 r., w myśl postanowień kan. 794 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Jesteśmy trzecim z kolei katolickim centrum edukacji młodzieży w naszej diecezji (zaraz po Tarnowie i Mielcu, a przed Szczucinem). Możecie nas znaleźć w budynku przy ulicy Kunegundy 12 a. Jak pewnie wiele osób pamięta, kiedyś były tutaj sale lekcyjne Szkoły Podstawowej nr 2, a jeszcze wcześniej salki katechetyczne.

 • Zaczynamy Repetytoria Maturalne

  Od początku naszej działalności skupiamy się przede wszystkim na pracy z ludźmi młodymi. Wśród licealistów znane są nasze, powoli już słynne, Repetytoria Maturalne. Pierwsze prowadzone były od lutego do maja 2004 roku przez doświadczonych nauczycieli, którzy wtedy zgodzili się pracować jako wolontariusze. Maturzyści mogli przygotowywać się do swojego pierwszego ważnego egzaminu na zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dziś Repetytoria prowadzone są od końca września aż do samej matury, a uczęszczać można na lekcje z niemal wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

 • Mamy "osobowość prawną"

  Centrum "Kana" posiada osobowość prawną nadaną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 653). Do Centrum nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 • Pracujemy dla seniorów

  Szybko jednak okazało się, że naszą działalnością zainteresowana jest nie tylko młodzież. Spowodowało to zmianę w Statucie, którą biskup tarnowski zatwierdził w 2006 roku. Dzięki temu Centrum mogło realizować swoje cele także na rzecz dzieci i osób dorosłych. W pierwszych latach naszej działalności sytuacja na rynku pracy skłoniła Centrum do podjęcia działań na rzecz bezrobotnych. Aby zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, chętni mogli uczestniczyć na przykład w zajęciach „Opiekun do osób starszych” czy „Kursie języka migowego”. Wszystkie tego typu projekty kończą się zawsze wydaniem uczestnikom odpowiedniego certyfikatu. Osoby starsze mogły brać udział między innymi w projekcie „Aktywni Seniorzy” czy „Multimedia dla seniorów”.

 • Pro Publico Bono

  "KANA" otrzymuje Nagrodę Pierwszą w Konkursie Pro Publico Bono na najlepsze dzieło obywatelskie w kategorii Edukacja

 • "Kryształy Soli"

  Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

 • "KANA" Najlepszą Inicjatywą Roku

  W 2013 r. wyróżnienie w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w Kategorii Najlepsza Inicjatywa Roku za utworzenie Centrum Studenckiego Wolontariatu "Winnica"